miramedialink met de pers, link voor de pers, weergave van een artikel over Mahasti Tafahomi (Nilofar Architecten) door MiraMedia

`In deze rubriek wordt een – veelal allochtone – woordvoerder of deskundige
gepresenteerd. Ditmaal Nahasti Tafahomi, architecte met een uitgesproken
mening over architectuur én over de multiculturele samenleving.

Naam: Mahasti Tafahomi
Geboorteplaats: Teheran, Iran
Geboortejaar: 1962

Loopbaan
Mahasti Tafahomi studeerde architectuur aan de TU Delft en studeerde af op een ontwerp voor het st. Jozef ziekenhuis in Gouda en een masterplan voor tweehonderd woningen daaromheen. Ze ontwierp in loondienst en als freelancer woningen in diverse steden en renovatieprojecten voor historische woningen. Zij was gastdocente design en export aan de TU en ontwikkelt momenteel als freelancer nieuwe projecten.

Visie op architectuur
Architectuur wordt in Nederland, net als in veel andere landen, gezien als een luxe product. Dat komt omdat de nadruk wordt gelegd op het ontwerp van een bouwwerk, terwijl architectuur eigenlijk bestaat uit het voeren van de regie tussen verschillende vakgebieden. Vormgeving, maatschappelijke verhoudingen en kwaliteit van de openbare ruimte spelen daarbij onder meer een rol. Als je dat niet met elkaar in verband brengt, gaat het mis. Dat zie je bijvoorbeeld aan de bouw van de Essalam moskee in Rotterdam waar de discussie pas op gang kwam in een heel laat stadium. Argumenten die met vormgeving te maken hebben (te oosters) of ruimtelijke argumenten (te groot, niet op schaal met de rest van de wijk) worden dan gebruikt om maatschappelijke onderwerpen aan te snijden (de manifeste aanwezigheid van moslims die autochtone Nederlanders, inclusief politici, angst inboezemt). Als die discussie in een vroeger stadium was gestart was er waarschijnlijk een heel ander ontwerp gekozen. Zelf vind ik dat architectuur met zijn tijd mee moet gaan. En dat gebeurt op veel plaatsen. Ik heb een map met foto’s van recent gebouwde moskeeën in een groot aantal landen. Je ziet dat veel daarvan aansluiten op de cultuur van het land, maar ook rekening houden met nieuwe bouwmogelijkheden en nieuwe inzichten in de architectuur. De Essalam moskee is in dat opzicht niet zozeer een exponent van de islam, als wel een voorbeeld van het overdreven vasthouden aan tradities.

Visie op de multiculturele samenleving
De multiculturele samenleving heeft vele vormen. Begrip hebben voor vrouwenonderdrukking of voor het binnenhalen van archaïsche moslimarchitectuur beschouw ik daarvan als uitwassen.

Visie op de media
Misschien ben ik te idealistisch, maar ik vind dat de taak van de media is om de waarheid te belichten én om iets in de samenleving teweeg te brengen. Dat gebeurt nu niet. De media zijn in mijn ogen te sensatiegericht, en hebben weinig oog voor de kleine ontwikkelingen in de samenleving die op termijn tot een verandering kunnen leiden. En ik vind veel media te weinig kritisch. Zo durven ze linkse politici vaak nauwelijks kritisch te benaderen uit angst dat dit rechts in de kaart zal spelen. Natuurlijk vind ik dat ze te weinig aandacht aan architectuur besteden. En als het al gebeurt, doen ze dat vaak op zo’n manier dat het een elitair onderwerp blijft. Terwijl bijvoorbeeld items over de kwaliteit van woningen op vinexlocaties, in relatie tot de kosten van die woningen, maatschappelijk veel relevanter zijn en ook vanuit een architectonische invalshoek benaderd kunnen worden.

Rol van allochtone deskundigen in de media
Eigenlijk wil ik helemaal niet als Iraanse of allochtone deskundige benaderd worden, maar gewoon als architect die toevallig net iets meer weet van bouwkunst in islamitische landen.
Maar aan de andere kant merk ik dat het wel degelijk een rol speelt dat ik niet Nederlands ben. Ik merk in ieder geval in mijn eigen werk dat buitenlanders gewoon minder kansen hebben dan autochtone Nederlanders. Ze worden soms bewust en vaak onbewust buitengesloten. En ik weet vrijwel zeker dat dit ook geldt voor allochtonen die in de media actief zijn.
Mira Media en Mahasti Tafahomi organiseren op 15 september een Perslink debat. Onderwerp is de rol van media, politici en minderheden (organisaties) bij communicatie over onderwerpen met een multiculturele inslag. Dat zal gebeuren aan de hand van een casestudie: het ontwerp en bouw van de Essalam moskee in Rotterdam die tot veel commotie en harde uitspraken hebben geleid.
Voor meer informatie: zie de activiteitenagenda op www.miramedia.nl.´

Download hier het bovenstaand artikel als pdf.

Download hier de lezing ´Moskee en Minaret´ door Mahasti Tafahomi